ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Προς τους κ.κ. Συνεταίρους,

 

 σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του Συνεταιρισμού και μετά από απόφαση του Εποπτικού και του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Συνέταιροι του Προμηθευτικού και Καταναλωτικού Συνεταιρισμού των Υπαλλήλων και Εργατών Ναυπηγείων Σύρου ΝΕΩΡΙOΝ Α.Ε. Συν. ΠΕ. που έχει έδρα την Ερμούπολη Σύρου σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 11/01/2017 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 15.00 στην αίθουσα του ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΝΗΣΑΚΙ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού και του Λογαριασμού "Αποτελέσματα χρήσης" για την εταιρική χρήση από 01/07/15 μέχρι 30/06/16, μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Εποπτικού και Διοικητικού Συμβουλίου.

 

2. Απαλλαγή των μελών του Εποπτικού και του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση από 01/07/15 μέχρι 30/06/16

 

 3.Ορισμός ορκωτού ελεγκτή.

 

 4. Διάφορες ανακοινώσεις.

 

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 27 του Καταστατικού για να είναι έγκυρη η  Γενική Συνέλευση απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον των μισών των εγγεγραμμένων μελών. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί σε 7 ημέρες, δηλαδή στις 18/01/2017 την ίδια μέρα και ώρα και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, για απαρτία απαιτείται να παρίσταται το 1/5 τουλάχιστον των μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία και στη 2η Γενική Συνέλευση αυτή θα επαναληφθεί σε 7 ημέρες δηλαδή στις 25/01/2017 την ίδια μέρα και ώρα και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

       Για το Διοικητικό  Συμβούλιο

 

 

 

              O Πρόεδρος                                                           O Γραμματέας

 

         Βογιατζής Δημήτριος                                              Φραγκιάς Γεώργιος